Habarlar

15.10.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

15-nji oktýabrda hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi....

13.10.2021

Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisini geçirdi

13-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bu düzümiň mejlisini geçirdi, ol düzümiň öňünde goýlan ileri tutulýan wezipelere bagyşlandy we degişli guramaçylyk meseleleriniň hem birnäçesine garaldy....

12.10.2021

Türkmenistanyň Prezidenti “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

12-nji oktýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi....

11.10.2021

Türkmenistanyň Prezidenti saglygy goraýyş işgärleriniň 70-e golaýyny sylaglady

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow şu ildeşlerimizi «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany bilen sylaglady:...

10.10.2021

Türkmenistanyň Prezidenti «EKSPO-2020» bütindünýä sergisine gatnaşdy

9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy. Saparynyň dowamynda Dubaý şäherinde geçirilýän «EKSPO-2020» bütindünýä sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň Milli gününiň açylyş dabarasyna gatnaşdy....

09.10.2021

Türkmenistan bilen Emirlikleriň arasynda ikitaraplaýyn şertnamalaryň toplumyna gol çekildi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň çäklerinde türkmen Lideri BAE-nyň ýolbaşçy düzümi bilen duşuşyp, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasyna gatnaşdy. Bu barada Emirlikleriň resmi saýtlary habar berýär....