Bildirişler

26.09.2022

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

Ministrligiň ýerli edaralaryna optiki-süýümli akymyň üsti bilen birikdirilmegi üçin onuň kabelini we aragatnaşyk enjamlaryny satyn almak....

25.09.2022

Iş gözleýän raýatlaryň dykgatyna!

HORMATLY RAÝATLAR! Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýerlerdäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralary kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýandygyny SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR! (2022-nji ýylyň sentýabr aýynyň ahyryna berlen maglumatlaryň esasynda taýýarlandy)...

01.09.2022

Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Sarahs etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi, 2022-nji ýylyň Sentýabr aýynyň 12-sine Sarahs etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň edara binasynda (Sarahs şäheri S.A.Nyýazow köçesiniň 41-nji jaýy) sagat 10:00-dan-12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

25.08.2022

Iş gözleýän raýatlaryň dykgatyna!

HORMATLY RAÝATLAR! Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýerlerdäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralary kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýandygyny SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR! (2022-nji ýylyň awgust aýynyň ahyryna berlen maglumatlaryň esasynda taýýarlandy)...

23.08.2022

Daşoguz welaýatynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Ruhubelent etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 26-njy awgustynda Ruhubelent şäherçesiniň Şagadam köçesiniň 5-nji jaýynda ýerleşýän Ruhubelent etrabynyň Maliýe-ykdysady toplumynda 9:00-dan 13:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

16.08.2022

Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Tejen şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi, 2022-nji ýylyň 26-njy awgustynda Tejen şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň edara binasynda (Tejen şäheriniň Magtymguly köçesiniň 35-nji jaýy) sagat 09:00-dan-12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...