Bildirişler

15.04.2023

Türkmenbaşy etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem etrabyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Balkan welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi hem-de Türkmenbaşy etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 20-nji aprelinde Türkmenbaşy etrabynyň Türkmenbaşy şäherçesiniň Magtymguly köçesiniň 11-nji jaýynda ýerleşýän Bilim bölüminiň edarasynyň 2-nji gatynyň mejlisler zalynda sagat 10:00-dan 13:00-a çenli boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

05.04.2023

Bäherden etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem etrabyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Ahal welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi hem-de Bäherden etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 14-nji aprelinde Bäherden etrabynyň Aşgabat-Türkmenbaşy garaýolunyň 100-nji kilometrinde ýerleşýän Medeniýet bölüminiň edara binasynda sagat 10:00-dan 13:00-a çenli boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

04.04.2023

Garagum etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Garagum etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 13-nji aprelinde Garagum etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminde sagat 09:00-dan 11:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

04.04.2023

Baýramaly etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Baýramaly etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 19-njy aprelinde Baýramaly etrap medeniýet bölüminde sagat 09:00-dan 12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

04.04.2023

Sakarçäge etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Sakarçäge etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 19-njy aprelinde Sakarçäge etrabynyň 6-njy tehniki orta hünär mekdebinde, sagat 10:00-dan 12:00-a çenli boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

25.03.2023

Iş gözleýän raýatlaryň dykgatyna!

HORMATLY RAÝATLAR! Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýerlerdäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralary kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýandygyny SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR (2023-nji ýylyň mart aýynyň ahyryna berlen maglumatlaryň esasynda taýýarlandy)...