Bildirişler

21.07.2022

Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Babadaýhan etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 25-nji iýulynda Babadaýhan etrabynyň Medeniýet bölüminiň edara jaýynda (Gülzar köçesiniň 1-nji jaýy) sagat 10:00-dan-12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

08.07.2022

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi Ministrlikde we Pensiýa gaznasynda awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek we ulgamyň işini awtomatlaşdyrmak üçin zerur bolan tehniki şertleri hem-de tehniki ýumuşy taýýarlamak boýunça açyk bäsleşigi yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler özüniň doly ady, hukuk salgysy, hasaba alnan ýeri, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip, bellenen nusgada ýüztutmany 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyna çenli tabşyrmalydyrlar. Bäsleşige gatnaşmak üçin ýüztutma tölegsiz tertipde kabul edilýär....

07.07.2022

Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna

Türkmengala etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda Türkmengala etrabynyň medeniýet bölüminde sagat 09:00-dan 11:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

07.07.2022

Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna

Murgap etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 15-nji iýulynda Murgap etrabynyň medeniýet bölüminde sagat 10:00-dan 12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

07.07.2022

Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna

Baýramaly etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 21-njy iýulynda Baýramaly etrap medeniýet bölüminde sagat 09:00-dan 12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

30.06.2022

Hususy telekeçileriň dykgatyna!

Hormatly telekeçiler! Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy «Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunynyň 23-nji maddasyna laýyklykda 2022-nji ýylyň I ýarym ýyly üçin hasaplaşyk döwrüniň başlanandygyny ýatladyp, şu ýylyň 1-nji iýulyndan 15-nji awgusty aralygynda pensiýa gatançlarynyň tölenilmegini haýyş edýär....