Habarlar

12.05.2023

Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy....

11.05.2023

Türkmenistan bilen Täjigistan zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi pudagynda hyzmatdaşlyk eder

10-njy maýda Duşanbe şäherinde ýokary derejeli türkmen-täjik gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň barşynda Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Emomali Rahmon iki ýurduň arasyndaky döwletara gatnaşyklaryň giň gerimini ara alyp maslahatlaşdylar, halkara we sebit gün tertibiniň möhüm meseleleri dogrusynda pikir alyşdylar....

10.05.2023

Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistana döwlet sapary başlandy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna iki günlük döwlet sapary başlandy....

09.05.2023

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Eziz halkym! Hormatly uruş weteranlary!...

08.05.2023

Türkmen-täjik hyzmatdaşlygynyň geljegi uly ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşenbe şäherinde Türkmen-täjik işewürlik maslahaty, işewürler geňeşiniň birinji mejlisi hem-de iki ýurduň eksport harytlarynyň bilelikdäki sergisi geçirildi. Bu çäreler Türkmenistanyň we Täjigistanyň özara bähbitli gatnaşyklaryny has-da giňeltmäge ýardam bermäge gönükdirilendir....

05.05.2023

«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň dördünji sany okyjylara ýetirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ýanyndaky «Arkadagly Ýaşlar» atly elektron žurnalynyň 2023-nji ýyldaky dördünji sany okyjylara ýetirildi....