Habarlar

22.09.2021

Türkmenistanyň wekiliýeti Dubaýda geçiriljek “EKSPO-2020” sergisine gatnaşar

22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri O.Gurbannazarowyň hem-de daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň “EKSPO-2020” Bütindünýä sergisiniň halkara gatnaşyjylar boýunça utgaşdyryjysy Omar Şehadeh bilen geçiren onlaýn duşuşygynda bu çärä Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagy bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy....

22.09.2021

Türkmenistanda täze dokma toplumynyň açylyşyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Hökümetiň şu gün geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanyna Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda gurlan dokma toplumynyň açylyşyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Wise-premýer meşhur daşary ýurt önüm öndürijileriniň enjamlary bilen üpjün edilen täze, döwrebap dokma toplumynyň ýylda 3 müň 650 tonna ýüplük, 12 million inedördül metr dürli görnüşli matalary hem-de 1 million 200...

21.09.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanda saparda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti ýakyn wagtda Özbegistan Respublikasyna resmi sapar amala aşyrar we onuň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk resminamalaryna gol çekiler. Bu barada 6-njy sentýabrda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatynyň dowamynda türkmen Lideri habar berdi....

21.09.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan sergä gatnaşyjylary gutlady

Şu gün – 21-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan serge açylýar. Iki gün dowam etjek sergi mynasybýetli Türkmenistanyň Prezidenti oňa gatnaşyjylara Gutlag ýollady....

19.09.2021

Türkmenistanda 2022-nji ýylda aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň ortaça 10 göterim köpeldilmegi göz öňünde tutulýar

...

15.09.2021

Aşgabatda täze ýerasty geçelgeleriň 4-si açyldy

Döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesinde gurlan täze ýerasty geçelgeler dabaraly ýagdaýda açyldy. Ýerasty geçelgeleriň ýer böleginiň umumy meýdany 6 müň 270 inedördül metre barabardyr. Jemi 4 sany ýerasty geçelgede dükanlaryň ençemesi, şeýle-de duralgalar guruldy....