30 Dekabr 2019

305

ZÄHMET KANUNÇYLYGY — DURMUŞ GORAGLYLYGY

Mary welaýat medeniýet köşgünde welaýat zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi, welaýat kazyýeti, TKA-nyň welaýat birleşmesi, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komiteti tarapyndan “Zähmet kanunçylygy – durmuş goraglylygy” ady bilen wagyz nesihat maslahaty guraldy. Oňa Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň jogapkär wekilleri, welaýat kazyýetiniň, TKA-nyň welaýat, etrap, şäher birleşmesiniň, welaýat, etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralarynyň TSTP-niň welaýat komitetiniň işgärleri gatnaşdylar.

Maslahaty welaýat zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň başlygy Berdimyrat Gurdow alyp bardy. Maslahatyň dowamynda zähmet kanunçylygyny halk köpçüligine giňden düşündirmeklige bagyşlanan çykyşlara giň orun berildi. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň jogapkär işgäri Berdimyrat Çaryýew, welaýat kazyýetiniň şikaýatlar we arzalar boýunça bölüm başlygy Jora Durdalyýew, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň işgäri Durdymyrat Ataýew, welaýat zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň başlygynyň orunbasary Merdan Baýramdurdyýew hem-de zähmet bölüminiň başlygy Döwlet Atdaýew, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň bölüm başlygy Sapar Atabaýew çykyş etdiler.

Mary welaýatynda ilatyň iş bilen üpjünçiligi ugrunda alnyp barylýan işleri gowulandyrmak, ilatyň durmuş goraglylygy babatynda dürli pudaklarda zähmet çekýän işgärleriň zähmet kanunçylygyndan habarlylygyny ýokarlandyrmak, iş üpjünçiligi baradaky kada-kanunlaryň hem-de zähmet kanunçylygyny berjaý etmekde jogapkärçiligini ýokarlandyrmak, bu kanunçylygyň kadalaryna pugta eýermek we berjaý etmek çykyşlaryň özenini düzdi.
Mary welaýaty Maru-Şahu Jahan gazeti 28-nji dekabr 2019ý.Yza

Şeýle hem okaň