Habarlar

05.03.2022

Türkmenistanda köp çagaly enelere "Ene Mähri" ady dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün, ýagny 4-nji martda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda oňa gatnaşyjylara ýüzlenip...

04.03.2022

Gazagystanyň Merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna gatnaşjak synçylaryny tassyklady

Gazagystanyň Merkezi saýlaw toparynyň metbugat gullugy toparyň karary bilen Türkmenistanda geçiriljek Prezident saýlawlaryna synçylaryň tassyklanandygyny habar berdi....

03.03.2022

Türkmenistanda 8-nji mart baýramy mynasybetli zenanlara pul sowgatlary gowşurylar

Türkmenistanyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýändiklerini nazara alyp, şeýle hem ata-babalarymyzyň mähriban enelerimize we eziz uýalarymyza hormat goýmak baradaky asylly däplerini dowam etdirmek hem-de «Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurduň aýal-gyzlaryna pul sowgatlaryny bermek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň ...

02.03.2022

Türkmenistanda nobatyndan öň geçiriljek Prezident saýlawlary üçin Kazanda irki ses berlişik başlady

2022-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanda geçiriljek Prezident saýlawlaryna irki ses berlişik şu gün, 2-nji martda Tatarystan Respublikasynyň çäginde ýerleşýän saýlaw uçastogynda badalga aldy....

01.03.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Tatarystanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowa 65 ýaşynyň dolmagy mynasybetli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady. Bu barada TDH habar berýär....

28.02.2022

Hormatly Watandaşlar!

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarasyna durmuş işi boýunça hünärmen wezipesine durmuş işi, sosiologiýa, psihologiýa,...