Habarlar

24.03.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Kuba bilen hyzmatdaşlygyň mundan beýläk hem berkidiljekdigine ynam bildirýär

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Kuba Respublikasynyň Prezidenti Migel Mario Dias-Kanel Bermudese we ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Kuba Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada TDH habar berýär....

23.03.2022

Türkmenistanda gowaça ekişine badalga berildi

23-nji martda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda gowaça ekişine girişildi. Ýurduň demirgazyk sebitinde ― Daşoguz welaýatynda bolsa bu möhüm oba hojalyk möwsümine 30-njy martda başlanar ― diýip, Döwlet habarlar agentligi (TDH) ýazýar....

22.03.2022

Belarus Lideri Aleksandr Lukaşenko hormatly Prezidentimizi wezipä girişmegi bilen gutlady

Aleksandr Lukaşenko: «Belarus Türkmenistan bilen gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirýär»...

21.03.2022

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Milli bahar baýramy bilen gutlady

Milli bahar baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow watandaşlarymyza Gutlag iberdi. Milletiň Lideriniň bu Gutlagy 20-nji martda «Watan» habarlar gepleşiginde okaldy....

20.03.2022

Türkmenistanyň Prezidenti ýurtda bag ekmek çäresine ýolbaşçylyk etdi

20-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýazky bag ekmek çäresine gatnaşdy. Şeýlelikde, türkmen Lideri bu ýokary döwlet wezipesine sogaply iş bilen girişdi....

19.03.2022

Aşgabatda Türkmenistanyň saýlanan Prezidentiniň kasam kabul ediş dabarasy boldy

Şu gün, 19-njy martda Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň kasam kabul edip, wezipä girişdi....