Habarlar

05.10.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana sapary dowam edýär

...

04.10.2021

Daşkentde Türkmen-özbek ykdysady forumy geçirildi

4-nji oktýabrda Daşkent şäherindäki «Ýaşnabad» innowasion tehnoparkynda guralan türkmen-özbek ykdysady forumy ýokary derejedäki ikitaraplaýyn gepleşiklere işewürlik taýdan özboluşly badalga berdi, bu toplumda innowasion häsiýetli taslamalar amala aşyrylýar, dürli ugurlarda ylmy işläp taýýarlamalar we barlaglar geçirilýär....

04.10.2021

Türkmenistanyň Prezidenti geljek ýyl üçin Döwlet býujetini taýýarllamagy tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti geljek ýyl üçin Döwlet býujetini taýýarllamagy tabşyrdy 10-njy sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet býujeti boýunça teklipleri taýýarlamagy we ony Ministrler Kabinetiniň garamagyna bermegi tabşyrdy. Baş maliýe meýilnamasynyň taslamasynda geljek ýylda aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň ort...

02.10.2021

Türkmenistanda 2022-nji ýylda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy geçiriler

Ministrler Kabinetiniň 1-nji oktýabrda geçirilen sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisiniň barşynda wise-premýer S.Berdimuhamedow hormatly Prezidentiň garamagyna Statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan taýýarlanan 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwynyň şygarynyň we nyşanynyň taslamalary hödürlenildi. Şolar geçirilen bäsleşigiň netijeleri boýunça seçilip alyndy....

01.10.2021

Türkmenistanyň Prezidenti «EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisiniň açylyş dabarasyna gatnaşyjylary gutlady

Şu gün Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde «EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisi öz işine başlady. Bu waka mynasybetli türkmen Lideri oňa gatnaşyjylara Gutlag ýollady. Gutlagda şeýle belenilýär: «Sizi Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilýän «EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Möçberi we ähmiýeti babatda ýokary derejelere eýe bolan bu serginiň guramaçylaryna we oň...

30.09.2021

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy

29-njy sentýabrda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Garaşsyzlyk — bagtymyz” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa Milli Geňeşiň Mejlisiniň we Halk Maslahatynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar....