Habarlar

22.02.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň Patyşasyny diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Iki Mukaddesligiň Hyzmatkäri, Saud Arabystanynyň Patyşasy Salman ben Abdelaziz Al Sauda we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Saud Arabystany Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi....

21.02.2022

Aşgabat şäheriniň we Daşoguz welaýatynyň teklipçi toparlary Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleri hödürlediler

Aşgabat şäherinde raýatlaryň teklipçi topary maslahat geçirdi....

19.02.2022

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary Lebap we Balkan welaýatlaryndan 12-nji martda geçirijek Prezident saýlawlaryna hödürlenen dalaşgärleri bellige aldy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň ýolbaşçysynyň hem-de agzalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň gatnaşmagynda Merkezi toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi....

19.02.2022

Ahal we Mary welaýatlarynyň teklipçi toparlary Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine özleriniň dalaşgärlerini hödürlediler

2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilmegi meýilleşdirilýän Prezident saýlawlaryna taýýarlygyň çäklerinde Ahal we Mary welaýatlarynda raýatlaryň teklipçi toparlarynyň ýygnaklary geçirildi. Olaryň dowamynda ýokary döwlet wezipesine iň mynasyp adamlar dalaşgärlige hödürlenildi. Bu barada TDH habar berýär....

19.02.2022

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen, Türkmenistanyň Prezidenti, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy....

18.02.2022

Türkmenistanyň Prezidenti türkmen diplomatlaryny hünär baýramçylygy bilen gutlady

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bu gullugyň wekillerine Gutlagyny iberdi....