Habarlar

09.10.2021

Türkmenistan bilen Emirlikleriň arasynda ikitaraplaýyn şertnamalaryň toplumyna gol çekildi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň çäklerinde türkmen Lideri BAE-nyň ýolbaşçy düzümi bilen duşuşyp, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasyna gatnaşdy. Bu barada Emirlikleriň resmi saýtlary habar berýär....

09.10.2021

Türkmenistanyň Prezidenti BAE-nyň Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

«Türkmenportalyň» habar berşi ýaly, şu gün – 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary başlandy. Saparyň çäklerinde türkmen Lideri BAE-nyň ýolbaçy düzümi bilen duşuşdy. Bu barada Emirlikleriň resmi saýtlary habar berýär....

09.10.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçirilýän «EKSPO-2020» bütindünýä sergisine gatnaşýar

Şu gün – 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Dubaý şäherinde geçirilýän «EKSPO-2020» bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň Milli gününiň açylyş dabarasyna gatnaşmak maksady bilen, Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary başlandy. Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, türkmen Lideriniň iş saparynyň çäklerinde ýokary derejeli ikitaraplaýyn duşuşyklar geçiriler. Şeýle-de ikitara...

08.10.2021

«Syýasat we jemgyýet» žurnalynyň 8-nji sany çapdan çykdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiw gaznasy tarapyndan neşir edilýän «Syýasat we jemgyýet» ylmy-nazaryýet žurnalda çap edilen makalalaryň özenini düzýän sowal-jogap, seljeriş we statistiki maglumatlar milli Liderimiziň köpugurly döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryny şöhlelendirýär. Ýylda bir gezek çapdan çykýan žurnalda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýu...

07.10.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra güni mynasybetli çärelere gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 1948-nji ýylyň ýertitremesinde gurban bolanlaryň ýagty ýadygärligini hatyralamak üçin “Ruhy tagzym” ýadygärligine gül çemenini goýdy. Şu pursat pajygaly gijede 1941 — 1945-nji ýyllaryň urşunyň gazaply söweşlerinde gahrymançylyk görkezen, ilhalar ynsan, mugallym we tutuş ömrüni asylly işe — ýaşlary terbiýelemäge bagyşlan atasy Berdimuhamet Annaýewi ýitiren döwlet Baştutanymyzyň hasratyny tüýs ýürekde...

05.10.2021

Daşkentde giňeldilen düzümde türkmen-özbek gepleşikleri geçirildi

Şu gün Daşkentde bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasyndaky gepleşikler iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň gatnaşmagynda giňeldilen görnüşde dowam etdi. Bu barada özbek lideriniň metbugat gullugy habar berýär. Gepleşikleriň dowamynda taraplar bilelikdäki tagallalaryň netijesinde doganlyk ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň hil taýdan täze strategik hyzmatdaşlygyň derejesine ýetendigin...