Habarlar

05.10.2021

Soňky dört ýylda türkmen-özbek özara söwda dolanyşygy 400 million dollardan geçdi

Soňky dört ýylda türkmen-özbek özara söwda dolanyşygy üç esse artdy. Şu ýylyň başyndan bäri söwda dolanyşygy 25% ýokarlandy we 400 million dollardan geçdi. Bu barada şu gün Daşkentde geçirilen türkmen we özbek liderleriniň ikiçäk duşuşygynyň dowamynda bellenildi....

05.10.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Daşkentde özbek kärdeşi bilen duşuşdy

Şu gün – 5-nji oktýabrda Daşkent şäherinde ýerleşýän Kuksaroý kabulhanasynda Türkmenistanyň Prezidentini resmi garşylamak dabarasy geçirildi. Bu barada özbek lideriniň metbugat gullugynyň resmi saýtynda habar berilýär....

05.10.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana sapary dowam edýär

...

04.10.2021

Daşkentde Türkmen-özbek ykdysady forumy geçirildi

4-nji oktýabrda Daşkent şäherindäki «Ýaşnabad» innowasion tehnoparkynda guralan türkmen-özbek ykdysady forumy ýokary derejedäki ikitaraplaýyn gepleşiklere işewürlik taýdan özboluşly badalga berdi, bu toplumda innowasion häsiýetli taslamalar amala aşyrylýar, dürli ugurlarda ylmy işläp taýýarlamalar we barlaglar geçirilýär....

04.10.2021

Türkmenistanyň Prezidenti geljek ýyl üçin Döwlet býujetini taýýarllamagy tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti geljek ýyl üçin Döwlet býujetini taýýarllamagy tabşyrdy 10-njy sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet býujeti boýunça teklipleri taýýarlamagy we ony Ministrler Kabinetiniň garamagyna bermegi tabşyrdy. Baş maliýe meýilnamasynyň taslamasynda geljek ýylda aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň ort...

02.10.2021

Türkmenistanda 2022-nji ýylda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy geçiriler

Ministrler Kabinetiniň 1-nji oktýabrda geçirilen sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisiniň barşynda wise-premýer S.Berdimuhamedow hormatly Prezidentiň garamagyna Statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan taýýarlanan 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwynyň şygarynyň we nyşanynyň taslamalary hödürlenildi. Şolar geçirilen bäsleşigiň netijeleri boýunça seçilip alyndy....