Habarlar

02.05.2022

Gahryman Arkadagymyz Oraza baýramynda agtyklary bilen «Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezine aýlandy

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Oraza baýramynyň giňden bellenilýän gününde agtyklary bilen “Aşgabat” söwda we dynç alyş, işewürlik merkezine geldi....

30.04.2022

Gahryman Arkadagymyzyň täze kitaby çapdan çykdy

Gahryman Arkadagymyz, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitaby çapdan çykdy diýip, Döwlet habarlar agentligi ýazýar....

30.04.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Hökümetiň nobatdaky mejlisini geçirdi

29-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, käbir beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy....

29.04.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň edara ediş merkezindäki gurluşyklary wagtynda tamamlamak barada tabşyryklary berdi

28-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz saparyň barşynda bu sebitiň täze,...

29.04.2022

Daşary ýurt pasportlarynyň hereket ediş möhletleri uzaldyldy

Dünýäde ýüze çykan ýiti ýokanç keseliň pandemiýasy bilen bagly halkara gatnawlara girizilen çäklendirmeleriň netijesinde, häzirki wagtda daşary ýurt döwletlerinde wagtlaýyn bolýan...

28.04.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy

27-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda paýtagtymyzyň günorta böleginde gurluşygy tamamlaýjy tapgyra...