Habarlar

09.09.2021

Türkmenistan Garaşsyzlyk baýramyna taýýarlanýar

27-nji sentýabrda Türkmenistan Garaşsylygyna 30 ýyl dolýar. Türkmen halkynyň dabaraly ýagdaýda ýurt Garaşsyzlygynyň baýramyny bellejek pursadyna sanlyja gün galdy. Bu gün Türkmenistan öz milli baş başýramyny pugta binýatly, ýeterlik ykdysady we ynsanperwer mümkinçilikli, jemgyýetçilik durmuşynyň ähli pudaklarynda uly möçberli özgertmeleri üstünlikli amala aşyrýan, bäsdeşlige ukyply döwrebap döwlet hökmünde garşylaýar....

07.09.2021

Türkmenistanyň Prezidenti şanly wakalara taýýarlyk görmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň we Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasarynyň gatnaşmagynda 7-nji sentýabrda iş maslahatyny geçirdi. Onda öňde boljak Halk Maslahatynyň mejlisini guramak, Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny baýram etmek hem-de täze iri desgalaryň birnäçesiniň açylyşy bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaş...

01.09.2021

Aşgabadyň ähli edara-kärhanalary wagtlaýynça çeýe iş tertibine geçýärler

Aşgabatda şu günden başlap, eýeçiligiň görnüşlerine garamazdan, ähli edaralarda we kärhanalarda işleri wagtlaýynça çeýe tertipde alyp barmak boýunça täze girizilen düzgün hereket edip başlaýar. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi dünýäde dowam edýän epidemiologik ýagdaýlary göz öňünde tutup, möwsümleýin ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen, öňe süren bu teklibiniň degişli resminamasyny ýurduň ähli minist...

12.08.2021

Türkmenistanyň Prezidenti harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen maslahat geçirdi

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, degişli gulluklaryň işine häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna hasabat berdiler. Aýratyn-da, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaraly harby ýörişe taýýarly...

07.08.2021

Türkmenistanda Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy geçirildi

Hazaryň kenarynda «Awaza» Kongresler merkezinde Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy öz işini tamamlady. Duşuşygyň barşynda Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlary gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişiniň netijelerine garadylar. Şeýle hem duşuşygynyň gün tertibine girizilen sebitiň durnukly ösüşi, söwdany ýokarlandyrmak, energiýa pudagynda hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri döretmek, ulag we aragatnaşyk pudagynda hyzmatd...

05.08.2021

6-njy awgustda Awazada Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy geçiriler

Hazar deňziniň kenaryndaky “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyny geçirmäge taýýar edildi. 3-nji gezek geçirilýän bu duşuşyga Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew gatnaşýar....