Habarlar

26.08.2022

Jebelde täze halkara howa menziliniň gurluşygy başlandy

Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde täze halkara howa menziliniň gurluşygyna girişdiler diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynda habar berilýär....

25.08.2022

«Hatyra» kitabynyň üçünji jildiniň täze neşiri çapdan çykdy

«Hatyra» kitabynyň üçünji jildiniň täze neşiri 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunyň söweş meýdanlarynda we ýaralanmak zerarly hassahanalarda wepat bolan...

24.08.2022

Döwlet Baştutanymyz Aşgabat boýunça iş uçuşyny amala aşyrdy

23-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyz boýunça uçuşy amala aşyryp, alnyp barylýan toplumlaýyn işler hem-de Aşgabadyň durmuş...

23.08.2022

BMG-niň BA-synyň 77-nji sessiýasynda Türkmenistanyň ileri tutýan ugurlary

Ýakyn günlerde geçiriljek BMG-niň Baş Assambelýasynyň 77-nji sessiýasynyň dowamynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen pugta we uzakmöhletleýin...

22.08.2022

Milli Geňeşiniň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

20-nji awgustda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa...

20.08.2022

«Miras» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan her çärýekde neşir edilýän «Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy....