Habarlar

19.08.2022

Türkmenistanda 1-nji synp okuwçylara noutbuklar gowşurylar

Däp bolşy ýaly, täze okuw ýylynda türkmenistanly 1-nji synp okuwçylaryň müňlerçesine hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan öwrediji noutbuklar sowgat berler diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet-neşiri habar berýär....

18.08.2022

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Üstaşyr geçirmek boýunça ählumumy resminamanyň taslamasyna badalga bermek dabarasy geçirildi

17-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Berkarar» myhmanhanasynda Üstaşyr geçirmek boýunça ählumumy resminamanyň taslamasyna badalga bermek dabarasy...

17.08.2022

Türkmenistan we BAE ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

«Awazada» geçirilýän ulag forumynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow...

16.08.2022

«Awazada» halkara pudaklaýyn maslahat guraldy

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongressler merkezinde deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty geçirilýär....

15.08.2022

Türkmenistanyň Prezidenti birnäçe döwletleriň ýolbaşçylaryna gutlag hatlaryny iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwä we Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri Mian Muhammad Şahbaz Şarife...

13.08.2022

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni mynasybetli çäreler guraldy

12-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda her ýyl Hazarýaka döwletler tarapyndan geçirilýän Hazar deňziniň güni bellenildi diýip, TDH habar berýär....