Habarlar

03.02.2024

Türkmenistan we Wengriýa söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy güýçlendirmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Wengriýadaky ilçisi Hemra Amannazarow Budapeştde birnäçe resmi gepleşikleri geçirdi. Bu duşuşyklaryň maksady döwletleriň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmakdan ybaratdyr. Wengriýanyň Daşary işler ministrliginiň Medeniýet boýunça Döwlet sekretarynyň orunbasary Mate Winse bilen geçirilen duşuşykda görnükli türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaralaryň maksatnamas...

03.02.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Ministler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

2-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna hem-de döwlet durmuşyna degişli ileri tutulýan meselelere garaldy....

02.02.2024

Türkmenistanda tokaýlary dikeltmegiň hem-de agaçlary köpeltmegiň düzgünleri we kadalary tassyklandy

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi ýurtda tokaýlary dikeltmek we agaçlary köpeltmek boýunça geçirilmeli işleriň täze düzgünlerini we kadalaryny tassyklady. Täze Düzgünnama boýunça buýruk Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda ýerleşdirildi....

02.02.2024

Türkmenistanyň DIM-inde Merkezi Aziýa we Ýaponiýanyň birinji ýokary derejeli Sammitine taýýarlyk maslahatlaşyldy

Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginiň Merkezi Aziýa, Kawkaz we GUAM boýunça ýörite wekili Ikegami Masakiniň arasynda geçirilen duşuşykda 2024-nji ýylda Astanada meýilleşdirilýän Merkezi Aziýa we Ýaponiýanyň birinji ýokary derejeli Sammitini geçirmek bilen bagly taýýarlyk işlerini ara alyp maslahatlaşdylar diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saý...

01.02.2024

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Ýaşulular geňeşiniň mejlisi geçirildi

31-nji dekabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Ýaşulular geňeşiniň hem-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň mejlisi geçirildi....

01.02.2024

Moskwada Türkmenistanyň Prezidentiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky ilçihanasynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň «Ýaşlar – Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyşyna we 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýlip yglan edilmegine bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi. Tanyşdyryş dabarasynda türkmen diplomatlary Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň ilkinji kitabynyň mazmunynyň türkmen ýaşlary üçin Watany söýmek, onuň daýanjy bolma...