Habarlar

06.07.2022

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça Hereketleriň milli Meýilnamasy işlenip taýýarlanylýar

Türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça...

05.07.2022

Türkmenistanyň Prezidenti harby we hukuk goraýjy edaralarda alty aýda edilen işleri seljerdi

5-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi...

04.07.2022

Aşgabatda BSGG-niň sebitleýin maslahaty geçirildi

4-nji iýulda paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Merkezi Aziýada “Bitewi saglyk” konsepsiýasyny ilerletmek boýunça utgaşykly görnüşde ýokary derejeli...

03.07.2022

Türkmenistanly zyýaratçylar Gurban baýramynyň bosagasynda mukaddes topraklara gitdiler

2-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, türkmen zyýaratçylary “Türkmenhowaýollary” agentligi tarapyndan guralan ýörite uçar gatnawy bilen,...

01.07.2022

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

1-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi....

30.06.2022

Türlmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýeti Goşulyşmazlyk Hereketiniň Parlament torunyň duşuşygyna gantaşýar

30-njy iýunda Azerbaýjan Respublikasynyň paýtagty Baku şäherinde Goşulyşmazlyk Hereketiniň Parlament torunyň...