Habarlar

29.01.2024

«Türkmenistanda öndürildi» nyşany boýunça önümleriň möçberlerini we görnüşlerini artdyrmak bellenildi

26-njy ýanwarda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer B.Atdaýew “Türkmenistanda öndürildi” milli haryt nyşanynyň şekilini taýýarlamak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi....

27.01.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

26-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli ileri tutulýan meselelere garaldy....

27.01.2024

Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ýaşaýyş jaýlary açyldy

Ýurdumyzda ýokary ruhubelentlige beslenip geçirilýän Watan goragçylarynyň gününiň öň ýanynda Lebap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň Lebap welaýat bölüminiň işgärleri üçin 4 gatly 24 öýli ýaşaýyş jaýy dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berildi....

27.01.2024

Türkmenistanda Maşgala we Raýat iş ýörediş kodekslari kämilleşdirilýär

Mejlis tarapyndan Türkmenistanyň Maşgala we Raýat iş ýörediş kodekslerine degişli üýtgetmeler we goşmaçalar girizilýär, birnäçe kanunlaryň kadalary döwrüň talaplaryna laýyk getirilýär. Bu barada Mejlisiň Başlygy Dünýägözel Gulmanowa Hökümetiň 26-njy ýanwarda geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanyna habar berdi....

26.01.2024

Akdost atly türkmen alabaýy Russiýanyň çempiony boldy

20-nji ýanwarda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparynyň barşynda Russiýanyň kinologiýa federasiýasyndan Akdost atly türkmen alabaýynyň halkara üstünlikleri boýunça habaryň gelip gowuşandygyny aýtdy. Bu babatynda türkmen halkynyň Milli Lideri Halkara Ahalteke atçylyk hem-de Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýalarynyň wise-prezidentine Russiýada geçirilen bäsleşikle...

26.01.2024

Döwrebap desgalar ulanylmaga berildi

Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Balkan welaýat Polisiýa müdirliginiň Bereket hem-de Gyzylarbat etraplarynyň polisiýa bölümleriniň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş toparlarynyň döwrebap edara binalary dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berildi....