Habarlar

07.11.2023

Balkan we Mary welaýatynda durky täzelenen hassahanalaryň açylyş dabarasy boldy

Ýakynda Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde we Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynda durky täzelenen köp ugurly hassahanalaryň açylyş dabarasy boldy....

06.11.2023

Serdar Berdimuhamedow gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününi bellemek hakyndaky Permana gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününi bellemek hakynda» Permana gol çekdi....

06.11.2023

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy TDG-niň ýurtlaryna energetika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça «Ýol kartasynyň» taýýarlanmagyny teklip etdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 3-nji noýabrda Astanada geçirilen Türki Döwletleriň Guramasynyň (TDG) 10-njy Sammitindäki çykyşynda TDG-niň düzümine gatnaşýan ýurtlar tarapyndan energetika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça «Ýol kartasynyň» taýýarlanmagyny teklip etdi....

06.11.2023

Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin ekologiýa çäresine gatnaşdy

4-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow tutuş ýurdumyzy gurşap alan ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy, şeýle hem ahalteke bedewlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiri habar berýär....

06.11.2023

Türkmenistanda «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň 10-njy sany okyjylara gowuşdy

Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanyndaky «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň 10-njy sany okyjylara ýetirildi. Žurnalyň edebi işgärleri az wagtyň içinde toplanan tejribe bilen onuň ýene-de bir täsirli sanyny taýýarlapdyrlar....

04.11.2023

Türkmenistanyň Prezidenti täze desgalary ulanmaga bermek we düýbüni tutmak dabaralaryna gatnaşdy

3-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde täze energetika we durmuş maksatly desgalaryň düýbüniň tutulmagy hem-de ulanmaga berilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy....