Habarlar

04.04.2022

Awtoulagsyz hepde – ýurduň ekologiýa abadançylygyna mynasyp goşant

4-nji aprelde paýtagtymyzda Aşgabat şäher häkimligi we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan guralýan giň möçberli ekologiki çäre badalga aldy diýip, Döwlet habarlar agentligi habar berýär....

03.04.2022

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Adalatçyny saýlady

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2022-nji ýylyň 2-nji aprelinde geçirilen on ýedinji maslahatynda Ýazdursun Gurbannazarowa Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil — Adalatçy saýlandy. Bu barada TDH habar berdi....

03.04.2022

Türkmen-hindi gepleşiklerinde özara hyzmatdaşlygyň täze tapgyrynyň binýady tutuldy

Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowind Türkmenistanda üç günlük saparda bolýar....

02.04.2022

Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlandy

Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowind Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi ― diýip, Döwlet Habarlar agentligi ýazýar....

01.04.2022

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli meseleleriň birnäçesine seredildi

31-nji martda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi....

31.03.2022

Daşoguzda pagta ekişine badalga berildi

Tassyklanan tertibe laýyklykda, 30-njy martda Daşoguz welaýatynyň daýhanlary pagta ekmäge girişdiler, howa şertleri sebäpli ekiş möwsümi ýurduň beýleki sebitlerine garanyňda biraz giç başlaýar diýip, ýurduň Döwlet habarlar agentligi habar berýär....