Habarlar

18.05.2023

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli maslahat

Paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Berkarar döwlet we ösüşiň täze eýýamy: döwletliligiň, demokratiýanyň, adam gymmatlyklaryny hormatlamagyň nusgawy ýoly” ady bilen ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata Halk Maslahatynyň agzalary, Mejlisiň deputatlary, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri, alymlar, syýasatşynaslar, birnäçe ministrlikle...

17.05.2023

Türkmenistanda Konstitusiýanyň we Döwlet baýdagynyň gününi giňden bellenilýär

18-nji maýda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni giňden bellenilýär. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň medeniýet ulgamyna jogapkär orunbasary Mährijemal Mämmedowanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde habar berşi ýaly, şanly sene mynasybetli Aşgabat şäherinde we welaýatlarda maslahatlary, sergileri, duşuşyklary we beýleki baýramçylyk çärelerini geçirmek göz öňünde tutulýar....

15.05.2023

Türkmenistan dolandyryş işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuwlar yglan edildi

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ykdysadyýet we howany goramak federal ministrligi bilen bilelikde döwlete dahylsyz edaralar üçin dolandyryş işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuwlary yglan edýär. Dalaşgärler okuwlara söhbetdeşlik arkaly saýlanyp alynýar....

12.05.2023

Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy....

11.05.2023

Türkmenistan bilen Täjigistan zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi pudagynda hyzmatdaşlyk eder

10-njy maýda Duşanbe şäherinde ýokary derejeli türkmen-täjik gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň barşynda Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Emomali Rahmon iki ýurduň arasyndaky döwletara gatnaşyklaryň giň gerimini ara alyp maslahatlaşdylar, halkara we sebit gün tertibiniň möhüm meseleleri dogrusynda pikir alyşdylar....

10.05.2023

Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistana döwlet sapary başlandy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna iki günlük döwlet sapary başlandy....