Bildirişler

25.06.2023

Iş gözleýän raýatlaryň dykgatyna!

HORMATLY RAÝATLAR! Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýerlerdäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralary kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýandygyny SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR (2023-nji ýylyň iýun aýynyň ahyryna berlen maglumatlaryň esasynda taýýarlandy)...

23.06.2023

Babadaýhan etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem etrabyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Ahal welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi hem-de Babadaýhan etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 7-nji iýulynda Babadaýhan şäheriniň Gülzar köçesiniň 1-nji jaýynda ýerleşýän Medeniýet bölüminiň edara binasynda sagat 10:00-dan 12:00-a çenli ilata boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

23.06.2023

Magtymguly etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Balkan welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi hem-de Magtymguly etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 3-nji iýulynda Magtymguly etrabynyň Durdyhan ýanyk köçesiniň 7-nji jaýynda sagat 09:00-dan 11:00-a çenli boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

19.06.2023

Balkanabat şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Balkan welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi hem-de Balkanabat şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 23-nji iýunynda Balkanabat şäheriniň Atamyrat Annanyýaz ogly köçesiniň ugrunda ýerleşýän Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Balkanabat köpugurly sport toplumynda, sagat 10:00-dan 12:00-a çenli boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

19.06.2023

Türkmenbaşy şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Balkan welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi hem-de Türkmenbaşy şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 20-nji iýunynda Türkmenbaşy şäheriniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Medeni-sport toplumynda, sagat 10:00-dan 12:00-a çenli boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

12.06.2023

Kaka etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem etrabyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Ahal welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi hem-de Kaka etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 23-nji iýunynda Kaka etrabynyň Kaka şäheriniň Rowaçlyk köçesiniň 2-nji jaýynda ýerleşýän zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminde sagat 10:00-dan 12:00-a çenli boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...