Bildirişler

27.05.2022

Aşgabat şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi...

24.05.2022

Iş gözleýän raýatlaryň dykgatyna!

Iş gözleýän raýatlaryň dykgatyna! HORMATLY RAÝATLAR! Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýerlerdäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralary kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýandygyny SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR! (2022-nji ýylyň maý aýynyň ahyryna berlen maglumatlaryň esasynda taýýarlandy)...

25.04.2022

Iş gözleýän raýatlaryň dykgatyna!

Iş gözleýän raýatlaryň dykgatyna! HORMATLY RAÝATLAR! Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýerlerdäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralary kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýandygyny SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR! (2022-nji ýylyň aprel aýynyň ahyryna berlen maglumatlaryň esasynda taýýarlandy)...

25.03.2022

Iş gözleýän raýatlaryň dykgatyna!

Iş gözleýän raýatlaryň dykgatyna! HORMATLY RAÝATLAR! Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýerlerdäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralary kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýandygyny SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR! (2022-nji ýylyň mart aýynyň ahyryna berlen maglumatlaryň esasynda taýýarlandy)...

28.02.2022

HORMATLY WATANDAŞLAR!

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarasyna durmuş işi boýunça hünärmen wezipesine durmuş işi, sosiologiýa, psihologiýa, lukmançylyk, pedagogika (mugallymçylyk), hukuk, ykdysady we beýleki ynsanperwer ylymlary boýunça ýokary bilimli, 3 ýyl iş tejribesi bolan hünärmenleri işe çagyrýar. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-48-14, 39-48-69....

03.01.2022

Hususy telekeçileriň dykgatyna!

Hormatly telekeçiler! Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy «Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunynyň 23-nji maddasyna laýyklykda 2021-nji ýylyň II ýarym ýyly üçin hasaplaşyk döwrüniň başlanandygyny ýatladyp, şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan 15-nji fewraly aralygynda pensiýa gatançlarynyň tölenilmegini haýyş edýär....