Bildirişler

04.11.2022

Murgap etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Mary welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi hem-de Sakarçäge etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Murgap etrabynyň medeniýet bölüminde, sagat 10°°-dan 12°°-a çenli boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!......

04.11.2022

Baýramaly şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Mary welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi hem-de Sakarçäge etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Baýramaly şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminde, sagat 10°°-dan 12°°-a çenli boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

04.11.2022

Sakarçäge etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Mary welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi hem-de Sakarçäge etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Sakarçäge etrabynyň medeniýet bölüminde, sagat 10°°-dan 12°°-a çenli boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

03.11.2022

Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Tejen etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 11-ne sagat 10:00-dan 12:00-a çenli Tejen etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň edara binasynda (Magtymguly köçesiniň 35-nji jaýy) sagat 10:00-dan-12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

25.10.2022

Iş gözleýän raýatlaryň dykgatyna!

HORMATLY RAÝATLAR! Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýerlerdäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralary kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýandygyny SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR! (2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň ahyryna berlen maglumatlaryň esasynda taýýarlandy)...

18.10.2022

Serdar şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Balkan welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi hem-de Serdar şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda Serdar şäheriniň Ý.Geldimämmedow köçesiniň 18-nji jaýynda ýerleşýän Serdar şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminde, sagat 09°°-dan 11°°-a çenli boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...