Bildirişler

10.10.2022

Türkmenbaşy şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Balkan welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi hem-de Türkmenbaşy şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda Türkmenbaşy şäheriniň Türkmenbaşy meýdançasynda ýerleşýän, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Medeni sport toplumynda, sagat 10°°-dan 12°°-a çenli boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

28.09.2022

Aşgabat şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi, Büzmeýin etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti bilen bilelikde 2022-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda S.Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň edara-binasynda, sagat 09.00-12.00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň il...

26.09.2022

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

Ministrligiň ýerli edaralaryna optiki-süýümli akymyň üsti bilen birikdirilmegi üçin onuň kabelini we aragatnaşyk enjamlaryny satyn almak....

25.09.2022

Iş gözleýän raýatlaryň dykgatyna!

HORMATLY RAÝATLAR! Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýerlerdäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralary kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýandygyny SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR! (2022-nji ýylyň sentýabr aýynyň ahyryna berlen maglumatlaryň esasynda taýýarlandy)...

01.09.2022

Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Sarahs etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi, 2022-nji ýylyň Sentýabr aýynyň 12-sine Sarahs etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň edara binasynda (Sarahs şäheri S.A.Nyýazow köçesiniň 41-nji jaýy) sagat 10:00-dan-12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

25.08.2022

Iş gözleýän raýatlaryň dykgatyna!

HORMATLY RAÝATLAR! Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýerlerdäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralary kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýandygyny SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR! (2022-nji ýylyň awgust aýynyň ahyryna berlen maglumatlaryň esasynda taýýarlandy)...