Makalalar

22.04.2019

Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça GÖZÜKDIRIJI

I bap. UMUMY DÜZGÜNLER 1. Şu Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça Gözükdiriji (mundan beýläk – Gözükdiriji) «Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 16-njy martynda çykaran 1176-njy kararyna laýyklykda taýýa...

08.04.2019

DURMUŞ SYÝASATY – ROWAÇLYGYŇ KEPILI

Häzirki döwürde milli Liderimiz tarapyndan alnyp barylýan köpderejeli we köpugurly durmuş syýasaty dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan Türkmenistan döwletimiziň rowaclygyň we bagtyýarlygyň höküm sürýän ýurdy hökmündäki derejesiniň mundan beýläk-de pugtalanmagyna itergi berýär. Adam bähbitlerini, olaryň erk-isleglerini we hajatlaryny kanagatlandyrmagy özüne maksat edinen döwletde diňe gülläp ösüşiň, öňe gidişligiň üpjün edilýändigini durmuş hakyka...

04.04.2019

Durnukly ösüş forumy: Aziýa we Ýuwaş ummany sebitlerinde hyzmatdaşlyk

2019-njy ýylyň 27-29-njy marty aralygynda Tailand Patyşalygynyň Bangkok şäherinde ýerleşýän Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG) Maslahatlar Merkezinde BMG-niň Aziýa we Ýuwaş ummany sebitleri boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (UNESCAP) 6-njy Aziýa we Ýuwaş ummany sebitleri üçin Durnukly ösüş forumy geçirildi. Forumyň maksady Durnukly Ösüş Maksatlarynyň Aziýa we Ýuwaş ummany sebitleriniň ýurtlary tarapyndan iş ýüzünde amala aşyrylmagynda gazany...

02.04.2019

ILATYŇ IŞ BILEN ÜPJÜNÇILIGINDE SANLY HYZMATLAR

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 29-njy martda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň resmi internet saýtynyň Türkmenistanyň ilatynyň iş bilen üpjünçiligi sahypasynyň işi bilen ýakyndan tanyşdyryldy. Ýurdumyzda iş üpjünçilik ulgamynyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek wezipesinden ugur alýan bu sanly hyzmat iş berijiler bilen iş gözleýänleriň arasynda dessin gatnaşyklaryň...

26.03.2019

HALKARA ZÄHMET GURAMASY: ÝÜZ ÝYLLYK TEJRIBE WE TÜRKMENISTAN BILEN NETIJELI HYZMATDAŞLYK

Türkmenistan özüniň daşary syýasatynda abraýly halkara guramalary, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasy we onuň düzüm birlikleri bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn üns berýär. Ählumumy gün tertibiniň durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak, sebit we dünýä ähmiýetli taslamalary işjeň durmuşa geçirmek hormatly Prezidentimiziň alyp barýan «Açyk gapylar» syýasatynyň netijesinde ösdürilýän giň halkara hyzmatdaşlygyň möhüm ...

14.03.2019

SANLY YKDYSADYÝET: DÜNÝÄ TEJRIBESINI NAZARA ALYP, ROWAÇLYGA TARAP

Hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýylyň 30-njy noýabrynda «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllar aralygynda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyny tassyklamak hakynda» gol çeken Karary ýurdumyzyň önümçilik pudaklarynda we hyzmatlar bazarynda sanly ulgamyň giňden ornaşdyrylmagy üçin täze mümkinçilikleri açdy. Şu döwürde durmuşa geçirilmegi göz öňünde tutulýan «Sanly Türkmenistan» döwlet maksatnamasy ýurdumyzyň pudaklarynyň tehnologiýa taýdan döw...