Makalalar

14.10.2019

“GARAŞSYZ DÖWLETLERIŇ ARKALAŞYGY: TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADY HYZMATDAŞLYK WE DURNUKLY ÖSÜŞ BABATDA TÄZE BAŞLANGYÇLARY” ATLY DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

Ýakynda GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň Aşgabat mejlisiniň üstünlikli geçirilmegi we onuň çäklerinde kabul edilen Jarnamanyň taryhy ähmiýeti, şeýle-de Gahryman Arkadagymyzyň GDA-nyň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça Geňeşiniň hem-de GDA gatnaşyjy döwletleriň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gaznasynyň (YHDG) müdiriýetiniň “Ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmekde bitiren hyzmatlary üçin” medaly bilen sylaglanmagy mynasybetli 2019-njy...

12.10.2019

“HALAL ZÄHMET - BAGTYÝAR DURMUŞYŇ KEPILIDIR!” ATLY WAGYZ – NESIHAT DUŞUSYGY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 12-nji oktýabrynda Aşgabat şäheriniň Pensiýa gaznasynyň müdirliginiň mejlisler zalynda korrupsiýa garşy hereket etmegiň meseleleri barada wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Çäräni Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi gurady. Wagyz-nesihat duşuşygyna Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligiň we onuň garamagyndaky Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi we Pensiýa gaznasyn...

02.10.2019

1-NJI OKTÝABR - ÝAŞULYLARYŇ HALKARA GÜNI

Ýaşuly nesillere hormat goýmak, olaryň mertebesini belent tutmak halkymyzyň gadymdan gelýän mukaddes ýörelgeleriniň biridir. Toý – tomaşanyň ýaraşygy bolan nurana gojalara, güler ýüzli enelere goýulýan hormat, olara bolan söýgi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadag Prezidentimiziň saýasynda has-da artýar....

26.09.2019

ŞA SERPAÝYŇYZ GUTLY BOLSUN!

2019-njy ýylyň 25-nji sentýabryndaky Hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda, watandaşlarymyzyň köp sanlysy köpýyllyk ak ýürekli hem-de halal zähmetleri üçin döwlet sylaglaryny mynasyp boldular. Şu mynasybetli ykdysady toplumyň binasynyň mejlisler zalynda ählumumy agzybirlik we ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçen sylaglary gowşuryş dabarasyna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary gatnaşdy. Ol ýygnananlary Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyll...

19.09.2019

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ «TÜRKMEN ALABAÝY» ATLY TÄZE KITABYNYŇ TANYŞDYRYŞ DABARASY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň ykdysady toplumynyň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe, ykdysadyýet we bank ulgamynyň işgärleriniň gatnaşmagynda Gahryman Arkadagymyzyň milli gymmatlyklarymyzyň birine öwrülen türkmen alabaýyna bagyşlan «Türkmen alabaýy» atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy. Täze kitabyň tanyşdyryş dabarasynda çykyş edenler bu ajaýyp kitabyň pederlerimizden miras galan alabaý itiniň taryhyny bilmek üçin bahasy...

14.09.2019

«TÜRKMENIŇ ALTYN ASYRY» BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJILERI BELLI EDILDI!

Mähriban Arkadagymyzyň 2019-njy ýylyň 7-nji sentýabryndaky «Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň jemleri hakynda» kararyna laýyklykda, iň gowy makalalary we oçerkleri üçin Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Zähmet gory we iş üpjünçilik müdirligi...