Makalalar

12.09.2022

SENAGATLAŞDYRMAK STRATEGIÝASY: AÝDYŇ WEZIPELER WE GIŇ MÜMKINÇILIKLER

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň sekiz aýynda durmuş-ykdysady ösüşimizde gazanylan netijeler ykdysady strategiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň dogry kesgitlenenliginden habar berýär. Şu döwürde, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önümiň 11,4 göterim artmagy ýurdumyzda ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak, senagatlaşdyrmak we diwersifikasiýalaşdyrmak ugrunda durmuşa geçirilýän giň gerimli işleriň oňyn netijeleridir....

18.08.2022

YKDYSADYÝETIŇ TÄZE MENZILLERI

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-iýul aýlarynda durmuş-ykdysady taýdan gazanylan netijeler ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň uludygyna şaýatlyk edýär. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, şu ýylyň 7 ayýnda jemi öndürilen önümiň 11,5 göterim artmagy makroykdysady ýagdaýyň durnuklylygyny tassyklaýar....

16.07.2022

MAKSATNAMALAÝYN ÖSÜŞIŇ OŇYN NETIJELERI

8-nji iýulda şu ýylyň ilkinji alty aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde bellenilişi ýaly, şu döwürde jemi içerki önümiň ösüş depgininiň 6 göterime deň bolmagy ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmekde içerki mümkinçiliklerimiziň uludygyna şaýatlyk edýär. Bu günki ykdysady üstünliklerimiziň sakasynda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda maksatnamalaýyn esasda amala aşyrylýan ykdysady syýa...

21.06.2022

AZYK HOWPSUZLYGYNDA MÖHÜM ÄDIMLER

Her bir döwlet ilatyny azyk önümleri bilen üpjün etmegiň ýoluny, usullaryny, döwlet goldawynyň görnüşlerini diňe bir ýurtda ýa-da sebitde däl, eýsem, dünýäde kemala gelen ýagdaýlary nazara alyp, özi kesgitleýär. Golaýda şu ýylyň bäş aýynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde gazanylan netijelere, milli ykdysadyýetimiziň mundan beýläkki durnukly ösüşine ýardam berjek ugurlara bagyşlanyp geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet h...

17.06.2022

DÖWLETIŇ DÖWLETLILIK GOLDAWY

Halkymyzyň abadan ýaşaýşyny yzygiderli pugtalandyrmakda rowaçlyga beslenýän durmuş özgertmelerine aýratyn orun degişli bolup durýar. Ilatyň girdejilerini emele getirmekde döwletiň öňe sürýän baş maksady çekilen zähmet üçin gazanjyň möçberini yzygiderli ýokarlandyrmakdan ybaratdyr. Muňa ýurdumyzda raýatlaryň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň yzygiderli ýokarlandyrylýandygy aýdyň şaýatlyk edýär. Her...

12.04.2022

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ MÄKÄM BINÝADY

8-nji aprelde geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň birinji çärýeginde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde gazanylan netijelere baha berildi we geljekde öňde duran möhüm wezipeler kesgitlenildi. Dünýä ösüşinde dowam edýän çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 2022-nji ýylyň 3 aýynda jemi içerki önümiň ösüşiniň 11,1 göterim möçberde bolmagy häzirki döwürd...