Makalalar

31.08.2023

MEGAPOLIS – GIŇ MÜMKINÇILIKLERIŇ MEÝDANY

«Akylly» şäherde döwrüň talaplaryna laýyk enjamlaşdyrylan dolandyryş, işewürlik, durmuş, ulag-aragatnaşyk ulgamlarynyň we beýleki pudaklaryň döredilmegi ykdysadyýetiň täze «ösüş nokadynyň» kemala gelendiginden habar berýär....

29.08.2023

ÝURDUŇ YKDYSADY KUWWATYNY ARTDYRMAK UGRUNDA

25-nji awgustda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şu ýylyň 7 aýynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde gazanylan netijelere seljerme berildi we öňde duran wezipeler kesgitlenildi. Ykdysady ösüşi häsiýetlendirýän makroykdysady görkezijileriň biri bolan jemi içerki önümiň şu döwürde 6,2 göterime deň bolmagy durnukly ösüşiň saklanylýandygyna şaýatlyk etmek bilen, milli ykdysadyýetiň mundan beýläk-de diwersifikasiýa ýoly bile...

16.08.2023

INNOWASION ÖSÜŞ - ABADAN DURMUŞYŇ KEPILI

Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 14-nji iýulynda geçirilen mejlisinde Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberini ýokarlandyrmak hakynda hormatly Prezidentimiziň gol çeken Permanyna laýyklykda, geljekki ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, ilatyň aýlyk pul girdejilerini 10 göterim ýokarlandyrmak, şunuň bilen birlikde, ony edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň gurluşyny kämilleşdirmegiň, önü...

18.07.2023

DURMUŞ UGURLY SYÝASATYŇ OŇYN NETIJELERI şu ýylyň alty aýynyň jemlerinde aýdyň görünýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2023-nji ýylyň 14-nji iýulynda geçirilen giňişleýin mejlisinde şu ýylyň 6 aýynda ýerine ýetirilen işlere seljerme berildi, geljekki ösüşlere badalga berjek wajyp wezipeler kesgitlendi. Şu döwürde ýetilen sepgitler durnukly ykdysady ösüşiň üpjün edilýändigini ýene-de bir gezek tassyklaýar. Mejlisde 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna göni täsir edýän we mad...

15.07.2023

YLYM DÖREDIJI GÜÝÇMI ÝA-DA TÄSIN KÖŇÜL DÜNÝÄSI?

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň öňünde duran beýik işleri durmuşa geçirmekde ýaşlaryň zähmetine we döredijilik güýjüne aýratyn ynam bildirilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça bu egsilmez güýji Watanymyzyň mundan beýläkki gülläp ösüşine gönükdirmek ugrunda uly tagallalar edilip, häzirki döwürde ýaşlary ylyma we döredijilige ugrukdyrmak işleri giň gerimde alnyp barylý...

12.05.2023

WATANYMYZYŇ YKDYSADY KUWWATY PUGTALANDYRYLÝAR

Ministrler Kabinetiniň 4-nji maýda geçirilen mejlisinde Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ilkinji dört aýynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde gazanylan netijelere baha berildi we geljekde öňde duran möhüm wezipeler kesgitlenildi. Ýurdumyzda jemi öndürilen önümiň, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 6,1 göterim artandygy bellenildi. Bu görkeziji milli ykdysadyýetiň durnukly ösüşinden habar berýär. Gazanylan oňyn netijeleriň köp...