Makalalar

13.06.2019

DURMUŞ-ZÄHMET GATNAŞYKLARYNYŇ HUKUK ESASLARY

Ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralarynyň biri bolan Halkara Zähmet guramasy (HZG) bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. 1919-njy ýylda döredilen Halkara zähmet guramasy şu ýyl özüniň 100 ýyllygyny belleýär. Türkmenistan 1993-nji ýylda HZG-niň agzasy bolup, onuň 8 sany esasy hem-de 1 sany tehniki Konwensiýalaryna goşuldy. Türkmenistanyň Mejlisiniň 2019-njy ýylyň 8-nji iýunynda bolup geçen nobatdaky masl...

12.06.2019

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI HALKARA ZÄHMET MASLAHATYNYŇ 108-NJI MEJLISINIŇ IŞINE GATNAŞÝAR

2019-njy ýylyň 10-njy iýunynda Ženewadaky Milletler Köşgünde Halkara Zähmet konferensiýasynyň 108-nji mejlisi öz işine başlady. Plenar mejlisinde HZG-niň agza ýurtlarynyň 40-dan gowrak döwlet hem-de hökümet baştutanlarynyň çykyş etmeklerine garaşylýar....

10.06.2019

SANLY ÖZGERTMELER HALKYŇ HYZMATYNDA

Häzirki döwürde dünýä giňişliginde bolup geçýän sanly «böwsüş» Türkmenistanyň bu ählumumy hadysa goşulyşmagyna zerurlyk döretdi we möhüm döwlet syýasaty hökmünde sanlylaşdyrmak işini milli ösüşiň meýilnamasyna girizilmegini şertlendirdi. Berkakar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz tarapyndan amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň esasy maksady ilatyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmakdan ybarat bolup, adam bähbitler...

05.06.2019

ZÄHMETIŇ GELJEGI WE HALKARA ZÄHMET GURAMASY

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Halkara Zähmet Guramasy bilen bilelikde guramagynda, «Zähmetiň geljegi we Halkara Zähmet Guramasy» diýen at bilen maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Halkara Zähmet Guramasynyň 100 ýyllygy mynasybetli geçirilen maslahata Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekilleri, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçil...

03.06.2019

SANLY YKDYSADYÝET: HALK BÄHBITLI MAKSATLAR

Halk bähbitli maksatlara gönükdirilen, döwrebap çözgütleriň biri hasaplanylýan sanly ykdysadyýete başgaça «elektron ykdysadyýet» hem diýilýär. Munuň esasy sebäbi ykdysadyýetiň bu görnüşinde elektron tehnologiýalaryň giňden ulanylýandygy bilen delillendirilýär. Häzirki döwürde iş orunlaryna maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň dürli görnüşleriniň giňden ornaşdyrylmagy, gündelik durmuşymyzda bolsa internet mümkinçilikleriniň giňden ulanmagy net...

22.05.2019

Halkara zähmet guramasynyň 100 ýyllygyna bagyşlanan halkara maslahat

2019-njy ýylyň 16-17-nji maýy aralygynda Gazagystan Respublikasynyň Nur-Sultan şäherinde XII Astana ykdysady forumy gecirildi. Forumyň çäklerinde 2019-njy ýylyň 16-njy maýynda «Zähmetiň geljegi boýunça Ählumumy toparyň hasabatyny öwrenmek we ara alyp maslahatlaşmak üçin, Halkara zähmet guramasynyň 100 ýyllygy mynasybetli halkara maslahaty» guraldy....