Makalalar

09.05.2019

Sylag- sarpanyň keşbi – güllerde

Maý aýynyň gelmegi bilen şaýollaryň, köçeleriň elwan jähegine öwrülen güller göreniň göwnüni göterýär. Ol güller Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan, tylda zähmetiň belent nusgasyny görkezen ildeşlerimizi sarpalap, gowşurylýan ter çemenleriň keşbinde gözleriňe has hem eziz görünýär Ynha, golaýda paýtagtymyzda ir säher bilen ýola düşen Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli...

24.04.2019

DURMUŞ TAÝDAN GORAGLYLYK ULGAMYNYŇ KÄMILLEŞDIRILMEGI BOÝUNÇA TASLAMANYŇ ÇÄKLERINDE KONSEPTUAL RESMINAMANYŇ SEREDILMEGI BOÝUNÇA DUŞUŞYK

2019-njy ýylyň 24-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Durnukly ösüş maksatlary boýunça Global gaznasynyň çäklerinde BMG-niň hem-de Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň arasyndaky “Inklýuziw we ýokary hilli durmuş hyzmatlary ýerli derejede ornaşdyrmagyň üsti bilen durmuş goraglylygy boýunça ulgamy kämilleşdirmek” teklip edilýän taslamanyň konsepsiýasynyň ara alnyp maslahatlaşylmagy boýunça du...

24.04.2019

DÖM ULGAMYNDA MEÝLETIN MILLI SYNYŇ TAÝÝARLANYLMAGY BOÝUNÇA PUDAGARA TOPARYNYŇ NOBATDAKY MEJLISI

2019-njy ýylyň 24-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda ýurtda Durnukly ösüş maksatlarynyň (DÖM) durmuşa geçirilmegi ulgamynda Türkmenistanyň Meýletin milli synynyň taýýarlanylmagy boýunça Pudagara toparynyň ikinji mejlisi geçirildi....

24.04.2019

SANLY YKDYSADYÝET – ROWAÇLYGA TARAP

Durmuş-ykdysady gurşawyň çalt özgerýän häzirki şertlerinde dürli ulgamlara sanly maglumatlaryň giňden ornaşdyrylmagy jemgyýetiň, galyberse-de tutuş ýurduň özgermegine getirýär. Şunuň bilen baglylykda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalara maýa goýmak işiniň döwletiň şu ...

24.04.2019

Gender deňligi we durnukly ösüş boýunça sebit hyzmatdaşlygy

Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde 2019-njy ýylyň 16-17-nji apreli aralygynda “Merkezi we Günbatar Aziýa ýurtlarynda Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmekde özgerdiş wekili hökmünde zenanlaryň orny” atly okuw maslahaty geçirildi. Aziýa Ösüş Banky tarapyndan guralan bu maslahata Özbegistan, Türkmenistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Azerbeýjan, Ermenistan, Gruziýa, Pakistan, Owganystan döwletleriniň zenan wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň maksady...

22.04.2019

KANUNLAR RAÝATLARYŇ BÄHBITLERINE GÖNÜKDIRILENDIR

Hormatly Prezidentimiz 2019-njy ýylyň 7-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşdy. Onda milli parlamentiň öňünde durýan wezipeler anyklaşdyryldy hem-de ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy bilen baglylykda, kanunçykaryjylyk işiniň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi. Döwlet Baştutanymyzyň şol taryhy duşuşygynda eden çykyşyndaky: «Ilatyň hukuk medeniýetini we sowatlylygyny ýokarlandyrmak Mejl...