Makalalar

03.07.2019

TELEKEÇILIK WE ZÄHMET DEPDERÇELERI

Milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatda ösüşleriň täze belentliklerine çykýar. Ýurdumyzda gurulýan we gurlup, ulanylmaga berilýän önümçilik, medeni-durmuş maksatly desgalaryň sany barha köpelýär. Bu bolsa, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň uly mümkinçiliklere eýediginiň halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň has-da gowulanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr....

20.06.2019

SEBITLEÝIN TASLAMA BOÝUNÇA MASLAHAT

2019-njy ýylyň 18-19-njy iýunynda Aşgabat şäheriniň «Arçabil» myhmanhanasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň (BMGÖM) we Ýaponiýanyň Hökümetiniň ýardam bermeginde Merkezi Aziýa döwletleri üçin amala aşyrylýan sebitleýin Taslamanyň 2019-2020-nji ýyllar üçin gol çekilen Iş meýilnamasynyň çäklerinde üçünji sebitleýin maslahat geçirildi....

20.06.2019

YKDYSATÇYLARYŇ GYMMATLY ÝANKITABY

Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda” atly kitabyň ellerimize gowuşmagy buýsançly göwünlerimizi galkyndyran ajaýyp wakadyr. Ata-baba kitaba gymmatly gadyr goýup gelýän türkmen halky üçin kitapdan gymmatly çeşme ýokdur. Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän bu ajaýyp ylmy eser ýurdumyzyň ykdysadyýet toplumynyň işgärleri üçin bahasyna ýetip bolmajak gymmatly ylmy çeşmedir....

13.06.2019

DURMUŞ-ZÄHMET GATNAŞYKLARYNYŇ HUKUK ESASLARY

Ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralarynyň biri bolan Halkara Zähmet guramasy (HZG) bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. 1919-njy ýylda döredilen Halkara zähmet guramasy şu ýyl özüniň 100 ýyllygyny belleýär. Türkmenistan 1993-nji ýylda HZG-niň agzasy bolup, onuň 8 sany esasy hem-de 1 sany tehniki Konwensiýalaryna goşuldy. Türkmenistanyň Mejlisiniň 2019-njy ýylyň 8-nji iýunynda bolup geçen nobatdaky masl...

12.06.2019

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI HALKARA ZÄHMET MASLAHATYNYŇ 108-NJI MEJLISINIŇ IŞINE GATNAŞÝAR

2019-njy ýylyň 10-njy iýunynda Ženewadaky Milletler Köşgünde Halkara Zähmet konferensiýasynyň 108-nji mejlisi öz işine başlady. Plenar mejlisinde HZG-niň agza ýurtlarynyň 40-dan gowrak döwlet hem-de hökümet baştutanlarynyň çykyş etmeklerine garaşylýar....

10.06.2019

SANLY ÖZGERTMELER HALKYŇ HYZMATYNDA

Häzirki döwürde dünýä giňişliginde bolup geçýän sanly «böwsüş» Türkmenistanyň bu ählumumy hadysa goşulyşmagyna zerurlyk döretdi we möhüm döwlet syýasaty hökmünde sanlylaşdyrmak işini milli ösüşiň meýilnamasyna girizilmegini şertlendirdi. Berkakar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz tarapyndan amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň esasy maksady ilatyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmakdan ybarat bolup, adam bähbitler...