Makalalar

30.12.2019

ZÄHMET KANUNÇYLYGYNA BAGYŞLANAN MASLAHAT

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikdäki meýilnamasy esasynda ýurdumyzyň welaýatlarynda geçirilen maslahatlar işjeň häsiýete eýe boldy....

30.12.2019

ZÄHMET KANUNÇYLYGY — DURMUŞ GORAGLYLYGY

Mary welaýat medeniýet köşgünde welaýat zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi, welaýat kazyýeti, TKA-nyň welaýat birleşmesi, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komiteti tarapyndan “Zähmet kanunçylygy – durmuş goraglylygy” ady bilen wagyz nesihat maslahaty guraldy. Oňa Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň...

27.12.2019

ADAM HAKDA ALADA

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynyň işini we hukuk binýadyny has-da kämilleşdirmek, ony halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyk getirmek boýunça saldamly işler durmuşa geçirilýär. Häzirki döwürde ýurdumyz iň iri we abraýly halkara guramalaryň biri bolan BMG...

26.12.2019

IŞ ÜPJÜNÇILIK ULGAMY KÄMILLIK ÝOLUNDA

Häzirki döwürde Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi tutuş ýurdumyzda zähmet hem durmuş syýasatyny alyp barmaga ygtyýarlandyrylan döwlet edarasy bolup durýar. Bazar gatnaşyklarynyň giňden ösdürilmegi, durmuşymyza sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy iş üpjünçilik ulgamynyň yzygiderli kämilleşdirilmegini talap edýär. Ilatyň iş bilen üpjünçiligi çygrynda kanunçylygy kämilleşdirmek, zähmet gorlarynyň netijeli dolandyrylmagyny gazanmak,...

20.12.2019

ROWAÇLYK ÝOLUNDAKY AÝDYŇ MAKSATLAR

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň sentýabr aýynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisinde eden taryhy çykyşynda: «Men adam baradaky aladanyň döwlet syýasatynyň esasy ugry bolup durýandygyny we şeýle bolmagynda galjakdygyny aýratyn bellemek isleýärin» diýip, aýdan sözleri ýurdumyzda adamsöýüjilige ýugrulan durmuş özgertmeleriniň mundan beýläk-de dowam etdiriljekdigine ynamy has-da berkidýär....

14.11.2019

ÖZGERTMELER ÝOLY BILEN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda alnyp barylýan ylym-bilim syýasaty özüniň gurşap alýan wezipeleriniň çuňlugy we giňligi bilen tapawutlanýar. Çünki täze gymmaty döretmekde öndüriji güýçleriniň iň naýbaşysy hasaplanýan işçi güýjüniň mümkinçilikleriniň artmagy, ilatyň hünär biliminiň ýokarlanmagy jemgyýetiň giň gerimli ösüşi üçin zerur bolan maddy we ruhy gymmatlyklaryň köp öndürilmegine...