Makalalar

07.12.2018

ZÄHMET WE IŞ ÜPJÜNÇILIK ÇYGRYNDA HALKARA HYZMATDAŞLYGY ÖSDÜRILÝÄR

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, Aşgabat, Türkmenistan, 2018-nji ýylyň 26-30-njy noýabry. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy we onuň onuň düzüm birlikleri bilen adamzadyň ählumumy ösüş maksatlaryny amala aşyrmak hem-de halkara derejesinde bilelikdäki maksatnamalary durmuşa geçirmek boýunça gepleşikleri mundan beýläk hem işjeňleşdirmäge gönükdirilen işleriň durmuşa geçirilmegi hormatly Prezidentimiziň alyp barýan ...

28.11.2018

DÜNÝÄDE DABARALANÝAN DURMUŞ SYÝASATY

Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde gazanylýan üstünlikler we ösüşler ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagynda öz beýanyny tapýar. Milli ykdysadyýetiň her ýylda yzygiderli ösmegi, adam mümkinçiliklerini giňeltmäge gönükdirilýän maýa goýumlaryň möçberiniň barha artmagy, beýleki makroykdysady görkezijilerde gazanylýan ösüşler raýatlaryň durmuş goraglylygyny berkitmäge, ilatyň maddy-durmuş şertlerini gowulandyrmaga, hususan-da, olaryň pul girdejil...

08.11.2018

SANLY YKDYSADYÝET: ÖSÜŞIŇ WE BAGTYÝAR DURMUŞYŇ BÄHBIDINE

«Sanly ykdysadyýet» adalgasy soňky döwürde syýasatçylar, ykdysatçylar we bilermenler tarapyndan giňden ara alnyp maslahatlaşylýan meselä öwrüldi. Munuň esasy sebäbini köp ýurtlaryň ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryny, hususan-da, sanly maglumatlary ykdysadyýete ornaşdyrmagyň netijesinde uly öňegidişlikleri gazanmagy başarandyklary bilen düşündirip bolar....

02.11.2018

WATANY BEÝGELDEN ENE MÄHREMLILIGI

Döwlet Baştutanymyzyň türkmen zenanlaryna, öz käbesi Ogulabat ejä bagyşlanan “Enä tagzym - mukaddeslige tagzym” atly kitabyny bize peşgeş bermeginiň aýratyn ähmiýeti bar. Bu kitap biziň her birimiz üçin eziz ynsan - Ene hakynda täsirli hem-de çuňňur pähimli söhbediň beýanydyr....

01.11.2018

TÜRKMENISTANDA ÝAŞ HÜNÄRMENLERI IŞE ÝERLEŞDIRMEK BOÝUNÇA PUDAGARA TOPARYŇ NOBATDAKY MASLAHATY GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 18-nji awgustynda çykaran 319-njy karary bilen tassyklanan Türkmenistanda ýaş hünärmenleri işe ýerleşdirmek boýunça Pudagara toparyň agzalarynyň we wekilleriniň gatnaşmaklarynda Türkmenistanda ýaş hünärmenleri işe ýerleşdirmek boýunça Pudagara toparyň nobatdaky maslahaty geçirildi....

16.10.2018

TÜRKMENISTAN – BMG: PARAHATÇYLYGYŇ WE DURNUKLY ÖSÜŞIŇ HATYRASYNA HYZMATDAŞLYK

Hormatly Prezidentimiziň BMG-niň Baş Assamleýasynyň 73-nji maslahatyna gatnaşmagy Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň täze möhüm tapgyryny alamatlandyrdy. Çünki döwlet Baştutanymyzyň bu maslahatda ählumumy meseleler barada ýurdumyzyň garaýyşlary we netijeli başlangyçlary barada çuňňur manyly çykyşy häzirki döwürde ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmekde, döwletleriň arasynda özara düşünişmegi we ynam...