Makalalar

12.03.2019

ROWAÇLYGYŇ JOŞGUNY

2019-njy ýylyň 5-6-njy martynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp, Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň guramagynda sportuň küşt we şaşka görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi. Maliýe, ykdysadyýet we bank ulgamynda zähmet çekýän zenanlaryň arasynda geçirilen ýaryşlar örän çekeleşikli ýagdaýda geçdi. Iki günläp dowam eden ýaryşlarda ykdysat...

07.03.2019

BERKARAR DÖWLETDE ZENAN SARPASY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda alnyp barylýan ynsanperwer durmuş syýasatyň netijesinde ýurdumyzda jemgyýetiň durnukly ösüşiniň möhüm şertleriniň biri hökmünde aýal-gyzlaryň kanuny bähbitleri we hukuklary üpjün edilip...

06.03.2019

TÜRKMENISTAN WE BMG: DURMUŞ ÖSÜŞI UGRUNDA HYZMATDAŞLYK

Birleşen Milletler Guramasy hem-de onuň edaralary bilen köpugurly hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategik ugry bolup, onuň esasyny oňyn bitaraplyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgeleri düzýär. Bu hyzmatdaşlyk özara gatnaşyklaryň baý tejribesine daýanyp, häzirki döwürde täze anyk many-mazmun bilen baýlaşdyryldy. Türkmenistanyň BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň Durmuş ösüşi komissiýasynyň 57-nji mejlisiniň işine gatnaşmagy hem kö...

05.03.2019

TÜRKMENISTAN BILEN TURKIÝE RESPUBLIKASYNYŇ ARASYNDA ILATYŇ DURMUŞ GORAGLYLYGY ÇYGRYNDA HYZMATDAŞLYK GIŇELDILÝÄR

2019-njy ýylyň 28-31-nji ýanwary aralygynda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň işgärlerinden ybarat bolan topar ilatyň durmuş goraglylygy çygrynda tejribe alyşmak maksady bilen Turkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde iş saparynda boldy....

28.02.2019

ÝAŞULY NESLIŇ BAGTYÝARLYGYNA BAGYŞLANAN HALKARA MASLAHATY

2019-njy ýylyň 20-22-nji fewraly aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde ynsanlaryň garramagy boýunça halkara maslahaty geçirildi. Bu halkara maslahatyna Azerbaýjandan, Bangladeşden, Bolgariýadan, Braziliýadan, Hytaýdan, Makedoniýadan, Katar döwletinden, Sloweniýadan, Tunisden, Türkiýeden we Türkmenistandan wekiliýetler, şeýle hem BMG-niň Aziýa-Ýuwaş ummany sebiti üçin Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (ESKATO), BMG-niň Ilat gaznasynyň, Ykdysady hy...

18.02.2019

MYNASYP ZÄHMETE BAGYŞLANAN HALKARA FORUMY

2019-njy ýylyň 4-5-nji fewralynda Russiýa Federasiýasynyň Başkortostan Respublikasynyň Ufa şäherinde Halkara zähmet guramasynyň «Zähmet gurşawynyň geljegi» atly başlangyjynyň çäklerinde mynasyp zähmet boýunça halkara forum geçirildi. HZG-niň Sebitleýin Býurosy, Başkortostan Respublikasynyň hökümeti, Russiýa Federasiýasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, RF-niň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi, Russiýanyň garaşsyz kärdeşler a...