Bildirişler

28.02.2022

HORMATLY WATANDAŞLAR!

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarasyna durmuş işi boýunça hünärmen wezipesine durmuş işi, sosiologiýa, psihologiýa, lukmançylyk, pedagogika (mugallymçylyk), hukuk, ykdysady we beýleki ynsanperwer ylymlary boýunça ýokary bilimli, 3 ýyl iş tejribesi bolan hünärmenleri işe çagyrýar. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-48-14, 39-48-69....

03.01.2022

Hususy telekeçileriň dykgatyna!

Hormatly telekeçiler! Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy «Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunynyň 23-nji maddasyna laýyklykda 2021-nji ýylyň II ýarym ýyly üçin hasaplaşyk döwrüniň başlanandygyny ýatladyp, şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan 15-nji fewraly aralygynda pensiýa gatançlarynyň tölenilmegini haýyş edýär....

02.11.2021

Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň hem-de döwlete dahylly bolmadyk ýuridiki we fiziki taraplaryň dykgatyna!

2022-nji ýylyň önümçilik senenamasy hakynda Iş wagtynyň ölçegleri 8 sagatlyk iş gününden ugur alnyp bäş günlük 40 sagatlyk iş hepdesiniň, 7 sagatlyk iş gününden ugur alnyp alty günlük 40 sagatlyk iş hepdesiniň we 6 sagatlyk iş gününden ugur alnyp alty günlük 36 sagatlyk iş hepdesiniň senenamasy boýunça hasaplanandyr....