Makalalar

20.12.2022

BAGTYÝAR DURMUŞYŇ YGTYBARLY BINÝADY

Türkmenistan dünýä ýüzünde durmuş derejeli ýurt hökmündäki ornuny barha pugtalandyrýar. 2023-nji ýyl üçin tassyklanan Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň 75 göterime golaýynyň durmuş ulgamyny maliýeleşdirmäge gönükdirilmegi-de munuň şeýlediginiň subutnamasydyr....

14.10.2022

ÝURDUŇ EKSPORT KUWWATYNY ARTDYRMAKDA WAJYP ÄDIMLER

Şu ýylyň 9 aýynyň netijelerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde ýurdumyzda jemi öndürilen önümiň, 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,9 göterim artandygy bellenildi. Bu netijeler hormatly Prezidentimiz tarapyndan işlenip taýýarlanan maksatnamalaryň, şeýle-de dünýä ykdysadyýetindäki çökgünlik hadysalarynyň Türkmenistana edip biljek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almaga gönükdirilen çäreleriň netijesinde milli ykd...

12.09.2022

SENAGATLAŞDYRMAK STRATEGIÝASY: AÝDYŇ WEZIPELER WE GIŇ MÜMKINÇILIKLER

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň sekiz aýynda durmuş-ykdysady ösüşimizde gazanylan netijeler ykdysady strategiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň dogry kesgitlenenliginden habar berýär. Şu döwürde, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önümiň 11,4 göterim artmagy ýurdumyzda ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak, senagatlaşdyrmak we diwersifikasiýalaşdyrmak ugrunda durmuşa geçirilýän giň gerimli işleriň oňyn netijeleridir....

18.08.2022

YKDYSADYÝETIŇ TÄZE MENZILLERI

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-iýul aýlarynda durmuş-ykdysady taýdan gazanylan netijeler ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň uludygyna şaýatlyk edýär. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, şu ýylyň 7 ayýnda jemi öndürilen önümiň 11,5 göterim artmagy makroykdysady ýagdaýyň durnuklylygyny tassyklaýar....

16.07.2022

MAKSATNAMALAÝYN ÖSÜŞIŇ OŇYN NETIJELERI

8-nji iýulda şu ýylyň ilkinji alty aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde bellenilişi ýaly, şu döwürde jemi içerki önümiň ösüş depgininiň 6 göterime deň bolmagy ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmekde içerki mümkinçiliklerimiziň uludygyna şaýatlyk edýär. Bu günki ykdysady üstünliklerimiziň sakasynda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda maksatnamalaýyn esasda amala aşyrylýan ykdysady syýa...

21.06.2022

AZYK HOWPSUZLYGYNDA MÖHÜM ÄDIMLER

Her bir döwlet ilatyny azyk önümleri bilen üpjün etmegiň ýoluny, usullaryny, döwlet goldawynyň görnüşlerini diňe bir ýurtda ýa-da sebitde däl, eýsem, dünýäde kemala gelen ýagdaýlary nazara alyp, özi kesgitleýär. Golaýda şu ýylyň bäş aýynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde gazanylan netijelere, milli ykdysadyýetimiziň mundan beýläkki durnukly ösüşine ýardam berjek ugurlara bagyşlanyp geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet h...