Makalalar

17.06.2022

DÖWLETIŇ DÖWLETLILIK GOLDAWY

Halkymyzyň abadan ýaşaýşyny yzygiderli pugtalandyrmakda rowaçlyga beslenýän durmuş özgertmelerine aýratyn orun degişli bolup durýar. Ilatyň girdejilerini emele getirmekde döwletiň öňe sürýän baş maksady çekilen zähmet üçin gazanjyň möçberini yzygiderli ýokarlandyrmakdan ybaratdyr. Muňa ýurdumyzda raýatlaryň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň yzygiderli ýokarlandyrylýandygy aýdyň şaýatlyk edýär. Her...

12.04.2022

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ MÄKÄM BINÝADY

8-nji aprelde geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň birinji çärýeginde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde gazanylan netijelere baha berildi we geljekde öňde duran möhüm wezipeler kesgitlenildi. Dünýä ösüşinde dowam edýän çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 2022-nji ýylyň 3 aýynda jemi içerki önümiň ösüşiniň 11,1 göterim möçberde bolmagy häzirki döwürd...

28.03.2022

SÖWDA ULGAMYNDAKY HALKARA HYZMATDAŞLYKDA MÖHÜM ÄDIM

Ministrler Kabinetiniň 25-nji martda geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň BMG-niň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2022-2028-nji ýyllar döwri üçin saýlanandygy barada habar berildi. Bu buýsandyryjy waka Türkmenistanyň dünýäniň iň iri we abraýly halkara guramasy bolan Birleşen Milletler Guramasy bilen köp ýyllaryň dowamynda ösdürilýän hyzmatdaşlygynyň oňyn netijsi bolup, ol häzirki döwürde ýurdumyzda amala aşyrylýan daşary syýasat st...

23.02.2022

ABADAN DURMUŞYŇ YKDYSADY ESASLARY

Geçilen menzillere ser salmak, il-ulus bilen maslahatlaşyp, ýurduň geljekki ösüş ugurlaryny kesgitlemek türkmen milletine mahsus häsiýetleriň biri bolup, ol döwletlilik esaslarymyzyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna ýardam berýär. 2022-nji ýylyň 11-nji fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde garalan meseleleriň many-mazmuny-da, halkyň abadan durmuşynyň mundan beýläk-de üpjün edilmegine ýardam berjek çözgütleriň köpugurly hä...

12.01.2022

HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY: ILATYŇ ÝAŞAÝYŞ-DURMUŞ ŞERTLERI ÝOKARLANDYRYLÝAR

Täze ýylyň bosagasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip atlandyrmak hakynda kabul eden karary ulus-ilimizde buýsanç duýgusyny döretdi. Halk bilen milli Liderimiziň bitewüligini tekrarlaýan bu şygar öz gözbaşyny türkmeniň döwletlilik ýörelgelerinden alyp gaýdýar....

18.12.2021

DURNUKLY ÖSÜŞI ÜPJÜN ETMEK UGRUNDA

3-nji dekabrda sanly ulgam arkaly şu ýylyň 11 aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «Dünýä ykdysadyýetindäki çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurduň ykdysadyýetine ýetirýän täsirlerini peseltmek hem-de milli ykdysadyýeti durnukly ösdürmek boýunça 2022-nji ýyl üçin Maksatnama» we bu maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy kabul edildi....